تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم
منشور اخلاقی

 

با ایمان به لطف خداوند متعال و با کار و تلاش برای کسب روزی حلال و در جهت به حرکت درآوردن   چرخ های اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال گام بر می داریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می دانیم ، لذا اصول زیر به عنوان یک رسالت در بیمه مورد نظر قرار گرفته و همه دست در دست هم متعهد به اجرای آن می باشیم و خود را مکلف می دانیم در جهت حفظ و آبادانی ایران عزیزمان حداکثر تلاش خود را در تیک بیم بکار بریم .

 

1. رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات جاری بیمه ای کشور

2. پرهیز از هرگونه تخلف و فعالیتی که منجر به نقض قوانین حاکم بر شرکتهای بیمه ای گردد

3. باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود.

4. رعایت نظم ، انضباط .

5. پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت.

6. پایبندی به فرهنگ کار و تلاش برای آبادانی کشور.

7. مشارکت و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف تیک بیم و اجرای برنامه های آن.

8. التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه بیمه گری و تعصب به تیک بیم.

9. حفظ اطلاعات و اسرار تیک بیم و بیمه گذاران.

11. ایجاد توازن بین منافع فردی و گروهی ،با اولویت دهی به منافع گروه.

12. رعایت احترام ، ادب و متانت نسبت به مشتریان ، همکاران و بویژه پیشکسوتان.

13. احترام به سایر فروشندگان بیمه نامه دارای مجوز و عدم تخریب آنها.

14. داشتن روحیه انتقاد پذیری و قبول انتقادات سازنده دیگران به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود شخصی و کاری .

15. تقویت روحیه کار جمعی و انجام فعالیت های گروهی و در اختیار قراردادن دانش ، تجربه و توانمندیهای خود به دیگران در جهت ارتقاء و توانمندی سازمان فروش.

 

با آرزوی موفقیت برای شما مشاور عزیز